Domů » Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.

Společnost MedRoyal s.r.o., IČO: 241 86 911, se sídlem Husova 122, CZ 28401 Kutná Hora, sp. zn. C 186791 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen "zprostředkovatel") působí jako zprostředkovatel mezi fyzickou osobou (dále jen "klient") a poskytovatelem zdravotních služeb (dále jen "PZS"), který poskytne klientovi poptávanou zdravotní službu (dále jen "zákrok").

2.

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "podmínky") vymezují vzájemná práva a povinnosti zprostředkovatele a klienta, uzavřou-li smlouvu, jejímž předmětem je zprostředkování zákroku u PZS (dále jen "smlouva").

3.

Smlouva je uzavřena na základě předchozí objednávky klienta (telefonicky, emailem) zasláním tzv. „Závazné rezervace“ (dále jen "rezervace") na email klienta. Rezervace obsahuje určené náležitosti uvedené v následujícím odstavci a odkaz na tyto podmínky. Smlouva nabývá účinnosti uhrazením zálohy dle odst. 5 těchto podmínek.

4.

Náležitostmi rezervace se zejména rozumí: identifikace smluvních stran, termín konzultace, potvrzení termínu zákroku, specifikace zákroku, specifikace PZS, cena zákroku a platební podmínky, podmínky a další.

5.

Záloha je splatná do 5 dnů po odeslání rezervace na email klienta, a to na účet zprostředkovatele: IBAN: DE63 8505 0100 0234 9083 35, BIC: WELADED1GRL. Záloha je ve většině případů 20 % ceny zákroku, nejméně však 400 EUR. Zaplacením zálohy se stává termín zákroku uvedený v rezervaci závazným a klient deklaruje, že je způsobilý k zákroku. Záloha je vratná pouze za podmínek uvedených níže v těchto podmínkách.

6.

Zbývající částka ceny zákroku jako i veškeré další náklady spojené se zákrokem se hradí přímo na místě u PZS před zákrokem.

7.

Klient je povinnen (u některých zákroků) absolvovat předoperační vyšetření před plánovaným zákrokem. Zprostředkovatel písemně informuje klienta o náležitostech týkajících se nutných předoperačních vyšetření, čímž se rozumí zejména soupis nutných vyšetření a informaci o tom, zda je toto vyšetření možné absolvovat u PSZ, nebo zda je klient povinen si vyšetření zajistit sám. V případě, že si klient zajišťuje sám předoperační vyšetření, je povinen zaslat výsledky v předem určeném rozsahu zprostředkovateli nejpozději však 5 dní před plánovaným zákrokem. Zprostředkovatel nenese odpovědnost za pozdní nebo nekompletní zaslání výsledků předoperačního vyšetření.

8.

Klient má právo před konzultací u PZS písemně nebo e-mailem jednorázově změnit termín zákroku, za níže uvedených podmínek:

• změna termínu 30 a více dní před zákrokem: za poplatek 50 EUR

• změna termínu méně než 30 dní až 16 dnů před zákrokem: poplatek ve výši 50% ze zaplacené zálohy, maximálně však 500 EUR

• změna termínu 15 dní až 1 den před zákrokem: poplatek ve výši 80% ze zaplacené zálohy, maximálně však 700 EUR.

Náhradní termín zákroku musím být sjednán nejpozději 6 měsíců od původního termínu.

9.

Dojde-li ke zrušení termínu zákroku z důvodu na straně klienta, náleží zprostředkovateli poplatek 100 % ze zaplacené zálohy, maximálně však do výše 900 EUR. Omezeni výše poplatku 900 EUR neplatí v níže uvedených případech, kdy bude účtován ve výši celé zaplacené zálohy, tedy bez omezení maximální výše:

• zákrok se po konzultaci u PSZ neuskuteční v důsledku nedbalosti nebo nepravdivých prohlášení či zamlčení skutečností ohledně zdravotního stavu ze strany klienta,

• klient neomluví svou absenci minimálně 24 hodin před domluveným termínem zákroku,

• nedodání či dodání nekompletního předoperačního vyšetření.

10.

Dojde-li ke zrušení zákroku po konzultaci u PZS

• z důvodu dočasné kontraindikace PZS, zavazuje se klient naplánovat náhradní termín operace, který bude nejpozději 6 měsíců od původního termínu. V takovémto případě bude záloha snížená o manipulační poplatek ve výši 150 EUR a o případné náklady na předoperační vyšetření (pokud je klient neuhradil přímo na místě u PZS) použita na náhradní termín,

• z důvodu trvalé kontraindikace PZS, bude klientovi vrácena celá záloha snížena o manipulační poplatek ve výši 250 EUR a o případné náklady na předoperační vyšetření (pokud je klient neuhradil přímo na místě u PZS),

• i přesto, že byl k operaci indikován, bude klientovi vrácena celá záloha snížena o manipulační poplatek ve výši 350 EUR a o případné náklady na předoperační vyšetření (pokud je klient neuhradil přímo na místě u PZS).

11.

Storno poplatek se odečte ze zaplacené zálohy. V případě, že klientovi vznikne nárok na vrácení zaplacené zálohy či její části, bude tento nárok vypořádán do 30 dnů.

12.

Zruší-li zákrok zprostředkovatel či PZS z důvodu ležících na jejich straně, bude klientovi vrácena celá zaplacená záloha.

13.

Pokud se termín zákroku nemůže uskutečnit z důvodu vyšší moci či z jiných důvodů nezávislých na zprostředkovateli, nelze vůči zprostředkovateli nebo PZS uplatňovat žádné právní nároky.

14.

Rezervované ubytování zprostředkovatelem lze bezplatně zrušit nejpozději 3 dny před příjezdem. V případě pozdějšího zrušení je třeba uhradit storno pokoje dle ceníku ubytovatele. Storno poplatek bude započten na zaplacenou zálohu.

15.

Veškeré informace poskytnuté zprostředkovatelem klientovi vycházejí z předchozích zkušeností zprostředkovatele se spolupracujícími PSZ, jsou pouze obecného charakteru a nenahrazují individuální lékařské poradenství.

16.

Zprostředkovatel konzultuje plánované zákroky klientů na základě poskytnutých informací klienty s vybranými partnerskými PZS dle uvážení zprostředkovatele, a to před zákrokem, během pobytu u PZS, po zákroku, za účelem splnění svých povinnosti ze smlouvy a řádného poskytnutí poptávané služby. Klient za účelem plnění smlouvy je oprávněn disponovat s obsahem postoperativní komunikace, a to pouze v komunikaci s PZS po neomezeně dlouhou dobu.

17.

 Klient odpovídá za obsah jím poskytnutých informací.

18.

 Zprostředkovatel nenese odpovědnost za zákroky a s tím související poskytnuté lékařské služby, dopravu a ubytování na klinikách nebo v hotelech, neboť tyto služby jsou předmětem smlouvy mezi klientem a PZS, provozovateli hotelů a dopravních podniků či taxikáři. V případě reklamace výše uvedených služeb se zprostředkovatel zavazuje na žádost klienta poskytnout klientovi veškerou nezbytnou součinnost.

19.

Zprostředkovatel nenese odpovědnost za vadné plnění či prodlení v případě, že toto bylo zapříčiněno v důsledku jednání klienta, třetí osoby nebo vyšší moci.

20.

Zprostředkovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky jednostranně měnit, a to s účinností k datu zveřejnění nového znění na webové stránce zprostředkovatele. V takovém případě je zprostředkovatel povinen na změnu klienta upozornit.

21.

Na vztah založený smlouvou se nepoužije ustanovení § 1829 občanského zákoníku, tzn. klient nemůže odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, neboť se jedná o zákonem stanovenou výjimku, která je uvedena v § 1838 a 1840 občanského zákoníku. V případě odstoupení klientem od smlouvy se postupuje zejména podle odst. 8, 9, 10 a 11 těchto podmínek.

22.

Zprostředkovatel se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě smlouvy účastníky poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Informace související se zpracováním osobních údajů klienta jsou uvedeny na webových stránkách www.medroyal.cz a klient uzavřením smlouvy prohlašuje, že se s těmito informacemi seznámil.

23.

K projednání veškerých sporů mezi zprostředkovatelem a klientem jsou příslušné soudy v Praze.

V Kutné Hoře dne 2.1.2024

MedRoyal s.r.o.

Vyberte si službu

Zákroky Medroyal - Služby

Poptejte nezávazně ty nejlepší lékaře

Získejte zdarma posouzení Vašeho přání od 2 až 3 nejlepších chirurgů do 3 dnů

Nezávazně poptat